Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de MassageAmbulance en een cliënt waarop de MassageAmbulance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij de MassageAmbulance een behandeling geniet, gaat deze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


Inspanningen

De MassageAmbulance zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De MassageAmbulance zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de MassageAmbulance melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal de MassageAmbulance tot 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt korter dan 24 uur afzegt, zal de MassageAmbulance 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is, zal de MassageAmbulance de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken behandeling in rekenning brengen. Indien een afspraak langer dan 15 minuten later op de afgesproken plaats aanwezig is zal de MassageAmbulance de afspraak annuleren en 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. De MassageAmbulance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Betaling

Betalingen dienen binnen 15 dagen te zijn voldaan op rekening van de MassageAmbulance.


Offertes / aanbiedingen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van de MassageAmbulance zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De MassageAmbulance kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatten.


Personeel

De MassageAmbulance heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de MassageAmbulance dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht.


Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de MassageAmbulance vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan de MassageAmulance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De MassageAmulance neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De MassageAmulance behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De MassageAmulance zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Geheimhouding

De MassageAmulance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de MassageAmulance verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Aansprakelijkheid

De MassageAmulance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de MassageAmulance is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De MassageAmulance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt bij zich heeft ten tijde van de behandeling.


Beschadiging & diefstal

De MassageAmulance heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

De MassageAmulance meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking , schriftelijk gemeld worden aan het management van de MassageAmulance. De MassageAmulance dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal de MassageAmulance de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.


Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de MassageAmulance het recht de behandeling te staken of te annuleren zonder verdere opgaaf van reden.


Recht

Op elke overeenkomst tussen de MassageAmulance en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op de internetsite www.massageambulance.nl. Daar een website door derden kan zijn gemanipuleerd, zijn de algemene voorwaarden bij de masseuse van de MassageAmbulance, de enige waaraan de MassageAmulance gehouden is. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.